שולחן ערוך אורח חיים ערה ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

תינוקות של בית רבן קורין לאור הנר מפני שאימת רבן עליהם:

מפרשים

ט"ז

(ז) של בית רבן. בטור ורמב"ם כתוב לפני רבן אלא דהרב המגיד כתב בשם רשב"א אפי' שלא בפני רבן ומשמע כאן דפסק כרשב"א:

מגן אברהם

(ז) שאימת רבן:    מסתימת הלשון משמע דאפי' שלא בפני רבן שרי דלעולם אימת רבן עליהם ועיין ביורה דעה סי' רמ"ה סי"ד:

באר היטב

(ח) שאימת רבן:    אפי' שלא בפני רבן שרי. ט"ז מ"א.


משנה ברורה

(טו) שאימת רבן - שאין פושטין יד לשום דבר ואפילו בחול אלא ע"פ רבן ולא אתי לאצלויי ומשמע מסתימת השו"ע שסובר כהרשב"א דאפילו אין רבן עמהן שרי דכל שעה מתיראין שיבוא רבן ולא יטו ובא"ר הביא הרבה פוסקים שחולקין ארשב"א:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש