שולחן ערוך אורח חיים עג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

עד כמה הם חשובים קטנים התינוק עד שיהיו לו י"ב שנים והתינוקת עד שיהיו לה י"א שנים ואפילו הביאו ב' שערות מותר ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת אם הביאו ב' שערות אסור בלא הפסק ואם לא הביאו ב' שערות מותר ומשנת י"ג ואילך לתינוק וי"ב לתינוקת אפילו לא הביאו ב' שערות אסור:

מפרשים

 

(ב) ובשנת י"ג כו' מותר:    כ"כ בטור וצ"ע דבטור אבן העזר סי' כ"א כתוב דאם יש לבת י"א שנים ולבן י"ב שנים זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה ואסורים לשכב ערומים יחד ולא חילק בין ב' שערות כמ"ש הרא"ש שם כלומר שהם קרובים להיות שדים נכונו ושערך צמח והכא כתב דאם לא הביאו ב' שערות מותר והרא"ש למד שם מכאן מק"ש וא"כ צריכין שיהיו שוים לדינ' ועוד דאם היא אסורה לישן אצלו בקירוב בשר א"כ מה צ"ל דאסור לקרות ק"ש וגם דברי הרא"ש קשין אהדדי וצ"ע רב:

(ג) ומשנ' י"ג ואילך:    משמע דא"צ י"ג שנים ויום א' וכ"מ ביבמות דף ל"ד ע"א בפירש"י ע"ש ועמ"ש סי' נ"ה ס"ט:
 

(ג) ובשנת י"ג:    עיין מ"א.
 

(י) ובשנת י"ג וכו' ר"ל משהתחיל יום ראשון בשנה זו וכן מה שכתב ומשנת י"ג ואילך ר"ל ג"כ תיכף משהושלם השנת שלשה עשר וא"צ י"ג שנה ויום אחד רק שלימות ויום הלידה ג"כ בכלל כגון אפילו אם נולד באחד בתשרי בסוף היום כשבא לתחלת ליל שנת י"ד שנולד בו היינו אחד בתשרי נשלם לו הי"ג שנים ונעשה גדול וכן הדין לענין בר מצוה אך דשם בעינן ג"כ שתי שערות ועיין לעיל בסימן נ"ה סעיף ט' ובמ"ב שם:

(יא) אם הביאו ב"ש עיין במ"א שכתב דלפי מה שפסק הטור באבן העזר סימן כ"א אסור משהגיע הזמן הזה אפילו לא הביאו ב' שערות. וגם אפי' בלא ק"ש אסורים לישן ביחד ערומים בקירוב בשר משהגיע הזמן הזה ועיין בח"מ וב"ש שם:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש