מגן אברהם על אורח חיים עג

סעיף בעריכה

(א) בחזרת פנים:    פי' שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזה [כ"מ]:

סעיף דעריכה

(ב) ובשנת י"ג כו' מותר:    כ"כ בטור וצ"ע דבטור אבן העזר סי' כ"א כתוב דאם יש לבת י"א שנים ולבן י"ב שנים זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה ואסורים לשכב ערומים יחד ולא חילק בין ב' שערות כמ"ש הרא"ש שם כלומר שהם קרובים להיות שדים נכונו ושערך צמח והכא כתב דאם לא הביאו ב' שערות מותר והרא"ש למד שם מכאן מק"ש וא"כ צריכין שיהיו שוים לדינ' ועוד דאם היא אסורה לישן אצלו בקירוב בשר א"כ מה צ"ל דאסור לקרות ק"ש וגם דברי הרא"ש קשין אהדדי וצ"ע רב:

(ג) ומשנ' י"ג ואילך:    משמע דא"צ י"ג שנים ויום א' וכ"מ ביבמות דף ל"ד ע"א בפירש"י ע"ש ועמ"ש סי' נ"ה ס"ט: