שולחן ערוך אורח חיים י ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

להכנפים צריך לאשיהיו מרובעות ולא שיהיו עגולות:

מפרשים

באר הגולה

(ל) הכנפים - מהרי"א וכ"כ העיטור.ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

שערי תשובה

ביאור הגר"א

הכנפים כו' — בספרי: "כסותך", פרט לתיכא, לתיכלתא, לתיפלטתין, לתקרקין, לבורסין, לבורדסין, לפי שאינן מרובעים:

משנה ברורה

(לא) שיהיו מרובעות - דאין עיגול נקרא כנף:

ביאור הלכה

(*) ולא שיהיו עגולות:    צ"ע עד כמה נקרא בשם עגולות דאין סברא לומר דע"י משהו שיעגל חודו של הכנף תפטר שוב הבגד מציצית דלא יהא עדיף ריבוע הבגד מריבוע המזבח דקי"ל שם בזבחים ס"ב דריבוע המזבח וכן הקרנות מעכב ואפ"ה קי"ל בחולין י"ח דאם נפגם המזבח פחות מטפח או כזית כשר ולא נזכר שם שום נ"מ בין אם נפגם במקום חודו של קרן או בשאר מקום המזבח משמע דבכל גווני כשרה ועיין בסוכה דף מ"ט ע"ב בתוד"ה שכל דהטעם דלא בטל ממנו עדיין שם ריבוע אך אפשר דיש לחלק בין המזבח שהוא גדול בכמותו לענינינו וצ"ע:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן