שולחן ערוך אבן העזר קעו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שעבר ויבם ודאי אחות זקוקתו, יוציא:

מפרשים

בית שמואל

(ב) יוציא:    הטעם הוא כמ"ש בסק"א כיון שעבר ועשה איסור מזה מוכח מ"ש בסימן הקודם בסעיף ג' בשם הטור אין מוציאים ליתא כמ"ש בב"ח שם דהא הכא כתב להדיא עבר וייבם יוציא אף על גב בפרישה מחלק ביניהם אנ"ל ואפילו אם הסכימו שניהם שייבם כ"א אחת מ"מ באיסור כנס ול"ד לדינים שבכאן שנאמר בהם אל יוציא משום דיש לומר שמא דידי כנסתי:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש