בית שמואל על אבן העזר קעו

סעיף אעריכה

(א) אין מוציאין אותם מידן:    משום דכ"א יאמר אני כנסתי את היבמה ואת"ל שלא כנס היבמה מ"מ אחר שכנס השני פקע הזיקה ומדייק הרא"ש דוקא כשכל א' י"ל אני כנסתי היבמה אבל המייבם אחות זקוקתו יוציא אף לדעת תוס' דס"ל אם כנס לחופה אל יוציא כמ"ש בסוף סימן קנ"ט דשם בתחלה קידש אותה ולא בא עליה באיסור ואפשר לומר אפי' אם ליתא כאן אלא אח א' וכנס לאחת ולא חלץ לשני' לא יוציא די"ל ג"כ דידי כנסתי ואף את"ל דלא כנס דידיה מ"מ פקע הזיקה כיון שכנס אחותה אף על גב שכנס באיסור מ"מ י"ל בכה"ג די"ל שכנס היבמה לא יוציא מיהו למה שדייק הנ"י במתניתין דלא תנא באח א' אם כנס לא יוציא היינו שחלץ לא' וכנס לא' לא יוציא דשמא כנס היבמה א"כ חליצה זו לאו כלום דהא חלץ לשאינה יבמתו מזה דייק אף בכה"ג יוציא אף על פי שהיא ספק אחות חלוצתו מ"מ גזרו חז"ל בחליצה כמו בגרושתו מזה נראה אם כנס בלא חליצה יוציא דאל"כ אכתי קשה למה לא תנא אם כנס אל יוציא ונראה מכ"ש אם כנס אחת ואח"כ חלץ דיוציא דאל"כ אכתי קשה למה לא תנא אל יוציא גם כאן בתחלה באיסור כנס, ואפשר השתא נמי איסור והכניס' היא אינה יבמתו א"כ היא אחות חלוצתו ומ"ש ב"ח בזה אנ"ל:

סעיף בעריכה

(ב) יוציא:    הטעם הוא כמ"ש בסק"א כיון שעבר ועשה איסור מזה מוכח מ"ש בסימן הקודם בסעיף ג' בשם הטור אין מוציאים ליתא כמ"ש בב"ח שם דהא הכא כתב להדיא עבר וייבם יוציא אף על גב בפרישה מחלק ביניהם אנ"ל ואפילו אם הסכימו שניהם שייבם כ"א אחת מ"מ באיסור כנס ול"ד לדינים שבכאן שנאמר בהם אל יוציא משום דיש לומר שמא דידי כנסתי:

סעיף דעריכה

(ג) חולצים ולא מייבמים:    אחיו של הראשון חולץ מדאורייתא ואין מייבם מדרבנן דהא היא כאנוסה, ואחיו של שני חולץ מדרבנן ואין מייבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן: