שולחן ערוך אבן העזר קכז יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם כתב הכלל והפרט הקטן, ודלג הפרט האמצעי, כגון שכתב: חמשת אלפים ושבע עשרה, ודלג ושלש מאות, פסול; ואם נשאת, לא תצא. ויש מי שאומר, שמצריכין לה גט כשר מבעלה הראשון, ותשב תחת השני:

מפרשים

בית שמואל

(כ) ודילג הפרט האמצעי:    ול"ד למ"ש בסימן קכ"ו סעיף כ"א ד' ועשרים יום והוא כ"א כשר משום שם הוא מוכח בגט אבל כאן אינו מוכח אף על גב לפי החשבון לא מתרמי באותו יום אין הכל בקיאים בחשבון, עיין פסקי מהרא"י ועיין תשובת מהר"מ מינץ סימן ט' מדמה דין זה לשינה מקום הלידה דכשר הואיל דאין צריך לכתוב מקום הלידה ואין נראה דכאן מחמת השינה נעשה מוקדם:

(כא) לא תצא:    ואם לא דילג אלא רק פרט האחרון כגון שלא כתב שלשה י"ל דדומה למוקדם, לבוש:

(כב) ויש מי שאומר שמצריכים וכו':    עיין סימן ק"נ שם מבואר בפיסולי דרבנן צריכה גט אחר מבעלה הראשון וכאן משמע לדיעה קמייתא א"צ גט אחר ולא נמצא דעה זו מפורש ואפשר מסברא כ"כ הואיל דדומה קצת למוכח מתוכו ועיין בתשו' מהר"מ מינץ שם כתב ג"כ דכשר בלא גט אחר:

ט"ז

באר היטב

(ה) תצא:    ואם לא דילג אלא רק פרט האחרון כגון שלא כתב שלשה י"ל דדומה למוקדם. לבוש ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש