באר היטב על אבן העזר קכז


סעיף בעריכה

(א) כשר:    אפילו נכתב היום ונחתם אחר כמה ימים ומכ"ש כשנתאחר אחר הכתיבה והחתימה. דכשר בשעת הדחק. דוקא שידע הבעל מזה. אבל אם הוא מוקדם ולא ידע הבעל שהקדימו אפי' בשעת הדחק פסול. שעת הדחק פרש"י שניסת או הלך לדרכו וא"א ליתן גט אחר עיין ב"ש. עיין הרד"ך בית ג' אי אמרינן בפלוגתת הפוסקים ג"כ כדאי לסמוך עליו בשעת הדחק. ועיין כנה"ג דף קמ"ז ע"א.

סעיף חעריכה

(ב) פוסלים:    רוב פוסקים פוסלים ב"ש.

סעיף יאעריכה

(ג) כשר:    אפי' לא כתב רק פרט האחרון כגון שלשה כשר ב"י ב"ש.

סעיף יבעריכה

(ד) כשר:    ואין לומר אלפים שני אלפים משמע והוא מוקדם מדלא כתב אלפיים בתרי יודין ב"ש.

סעיף יגעריכה

(ה) תצא:    ואם לא דילג אלא רק פרט האחרון כגון שלא כתב שלשה י"ל דדומה למוקדם. לבוש ב"ש.