פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ יד

שולחן ערוך

הרי שרצתה להניק בן חברתה עם בנה, הבעל מעכב.

ואפלו בנה מאיש אחר הוא יכול לעכב (טור):

מפרשים

חלקת מחוקק

(כד) עם בנה הבעל מעכב:    משמע אם מת בנה אין הבעל מעכב עליה להניק בן אחרת אבל בירושל' אמרו סתם (הביאו המ"מ בפכ"א מה"א) אין האיש כופה את אשתו להניק בנו של חבירו ולא האשה כופה את בעלה שתניק בנה של חברתה משמע דסיפ' דומיא דריש' אף שאין לה בן:


(כה) ואפילו בנה מאיש אחר:    אף על גב דאסור לישא מינק' של חבירו ע' בב"י ובד"מ כ' דמשכחת לה אם רצתה להניק יותר מכ"ד חודש דמותר' להנש' וע' לעיל סי' י"ג:

בית שמואל

(יז) אם בנה הבעל מעכב:    כן כ' הרמב"ם ומשמע אם אין לה בן אין הבעל מעכב לה וכן מדיוק בהר"ן וכ"כ רש"י היא אומר' להניק שומעים לה משום צער דידה דחלב הרבה בדדי' מצטער לפ"ז אם רצונה להניק בן חברתה ואין לה ולד אין הבעל יכול לעכב ולא כח"מ:


(יח) ואפי' בנה מאיש אחר:    כ' הב"י מצינו דהיא מניק' ונשאת לאחר כגון שגרשה בעלה קודם שיכיר הולד מותרת להנשא מיהו בסי' י"ג מפורש לכמה פוסקי' אסור' להנשא ומהרש"ל ובד"מ כתבו דמשכחת לה כגון דהיא מניקה הולד יותר מכד"ח ואז מותרת להנשא:


באר היטב

(טז) מעכב:    ואם אין לה בן ורצונה להניק בן חברתה. אין הבעל יוכל לעכב ב"ש. והחלקת מחוקק כ' דהבעל יוכל לעכב.


(יז) אחר:    אע"ג דאסור לישא מניקת חבירו משכחת ליה כגון דהיא מניקה הולד יותר מכ"ד חודש ואז מותרת להנשא.▲ חזור לראש