פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ ה


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

מלאכות אלו עושה אותן היא בעצמה, ואפלו היו לה כמה שפחות אין עושין מלאכות אלו לבעל, אלא אשתו.

ויש מחלקת בהצעת המטה, ועין למטה סעיף ח':

מפרשים

בית שמואל

(ז) מלאכות אלו עושה:    משמע דמחייבים לעשות וכן משמע מתו' דף ס"ג וכן הוא דעת המ' והג"א ולא כרש"י שכ' עצה טובה היא שתעשה מלאכות אלו ובטור משמע דס"ל כרש"י:


באר היטב

(ז) בעצמה:    רש"י ס"ל דמצד עצה טובה הוא שתעשה מלאכות אלו. ושאר פוסקים ס"ל דמחויבת היא לעשות מלאכות אלו עב"ש.▲ חזור לראש