שולחן ערוך אבן העזר ד כא


שולחן ערוך

עכו"ם שבא על אמו והוליד ממנה בן, ונתגייר אותו הבן, מותר לבא בקהל:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כא) ונתגייר אותו הבן מותר לבא בקהל:    נראה דה"ה אם לא נתגייר (אותו הבן) ובא על בת ישראל דהולד כשר דלא גרע משאר כותי:

בית שמואל

(לג) ונתגייר:    ה"ה אם לא נתגייר אותו הבן ובא על בת ישראל דהולד כשר דלא גרע משאר עכו"ם ח"מ:

(לד) מותר לבוא בקהל:    כי בעודו שהוא עכו"ם לא שייך ממזר כי דוק' היכא דשייך קידושין אז הוי ממזר דילפינן מאשת אב כמ"ש ברש"י ס"פ האומר:

ט"ז

באר היטב

(כה) הבן:    ה"ה אם לא נתגייר אותו הבן ובא על בת ישראל דהולד כשר דלא גרע משאר אחרונים.

(כו) בקהל:    כי בעודו עכו"ם לא שייך ממזר דדוק' היכי דשייך קדושין.

פירושים נוספים

▲ חזור לראש