רשב"ם על בראשית כט

(א). וישא יעקב רגליו: מתוך שהבטיחו הקב"ה הלך בשמחה ובמרוצה:
בני קדם: כדכתיב ארם מקדם:

(ב). רבצים עליה: ממתינים עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן:
והאבן גדולה על פי הבאר: שלא יפול אדם או שלא ישאבו ממנה שאר בני אדם:

(י). ויגל את האבן: לבדו, להודיע גבורתו בא הכתוב:

(יג). את כל הדברים האלה: שאביו ואמו שלחוהו אל אנשי משפחתו:

(יד). אך עצמי ובשרי וגו': ויפה כיוונתה לבא אלי:

(טז). וללבן שתי בנות: הפסיק תשובת דבריו של יעקב כי לפי שהיו לו שתי בנות והקטנה מצאה חן בעיניו לפיכך ביקש את הקטנה:

(יז). רכות: נאות, וורש ב"ל, וכלה שעיניה נאות אין כל גופה צריך בדיקה, ועינים שחורות אינן רכות כלבנות:
יפת תואר: כמו במחוגה יתארהו דפוס החוטם והמצח והפה והלחיים:
יפת מראה: לבן ואדמדם:

(כא). כי מלאו ימי: שבע שנים עבדתיך:

(כג). והנה היא לאה: בדבר שלא נודע תחילה אומר והנה, וכן והנה חלום:

(כז). מלא שבוע זאת: שבעת ימי המשתה של לאה:
ונתנה: ותנתן לך גם את זאת מיד בעבודה אשר תעבוד עמדי אחרי נשואי רחל עוד שבע שנים אחרות, כדכתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני וגו', כי עכשיו הושלמו ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך:

(ל). ויאהב גם את רחל: וגם אהבה יותר מלאה, כלומר בא אליה וגם אהבה, רוב גם הפוכים כן בתורה וכן וברכתם גם אותי, גם תברכו אותי, וכן כי עתה גם אותך הרגתי הנה לחצתי רגלך ונעשיתה שפי ופסח גם עדיין הייתי הורג אותך:

(לא). ורחל עקרה: בשביל שכתוב לפנינו שאמרה ליעקב הבה לי בנים כתב כן:

(לב). יאהבני: כמו יאהבני וכן הבדל יבדילני כמו יבדילני:

(לד). על כן קרא שמו לוי: יש לומר שיעקב קרא לו שם: