רשב"ם על במדבר טו

(כ). כתרומת גורן: שהיא ראשית דגנך אף זו מראשית עריסותיכם, וכן שנינו בע"ז ובשבת:

(כב). וכי תשגו: בעובד ע"ז בשוגג פירשו חכמים, ופרשת העלם דבר שבויקרא בשאר של מצות כרת::

(כח). את כל אשר ציוה ה' אליכם ביד משה: את הכל יעברו בשוגג, וזהו עב"ז שהעובדה כופר בכל המצות:
מן היום אשר ציוה ה' והלאה: כל המצות כולן נצטוו אחר אנכי ולא יהיה לך כי ראשונות:

(ל). ביד רמה וגו' מגדף: זו ע"ז לפי הפשט:

(לד). כי לא פורש: באיזו מיתה:

(לח). ציצית: כמו בציצת ראשי, קבוצת פתילים תלוין כשער הראש:

(לט). והיה לכם לציצית: פתיל הציצית הזה יהיה לכם לראייה שתראו אותו, כמו מציץ מן החרכים, וכן מצאתי בסיפרי, וגם פתיל תכלת פירשו רבותינו לפי שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד: