רש"ש על המשנה/תרומות/יא

רש"ש על המשנה מסכת תרומות פרק יא

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת תרומות · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

בעריכה

במשנה כמוני פטמים. מלשון הרמב"ם למדתי דפטמים איננו תואר להאומנים אלא לעקרי בשמים המפטמים ונכון: בתוי"ט ד"ה דבש תמרים אם עבר ועשה דבש מתמרים כו'. משום דדבש עצמו ר"י פוטרו לגמרי ממעשרות בירושלמי ובגמרא דילן בחולין (ק"כ ב') משמע דאף לר"א פטור. אך בירושל' משמע דמוקי לה שזבו משנטבלו התמרים שאז גם ר"י מחייבו במעשרות:


העריכה

גרעיני תרומה כו' ואם השליכן מותרות. נ"ל הטעם בזה ודלקמן מ"ו וח' משום הא דאמרינן בכריתות (ז') כהן שסך בשמן ש"ת כו' ישראל מתעגל בו ואינו חושש כו' כיון דחלליה הא אתחיל ובזה א"ש דמקשה בב"ב (פ"ז) מהא דהרכינה ומיצה דהכא על דהתם ועי' מנחות (ס"ט) תד"ה דבלע: