רש"ש על המשנה/בבא מציעא/ו

רש"ש על המשנה מסכת בבא מציעא פרק ו

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת בבא מציעא · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

ג עריכה

בתוי"ט ד"ה והבריקה וכן בירושלמי פי' דבזק נראה שמפרשו ע"פ הגמ' דחגיגה (י"ג ב') מאי כמראה הבזק אריב"ח כאור כו' אבל שם אין אור פי' של בזק עי' פירש"י שם וכן ביומא רפ"ב בגמרא בזק לישנא דמיבזק הוא אכן נראה דהירושלמי מפרש כרבא בכאן וכן הבינו הפ"מ: