רש"י על תהלים קמ


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגורו מלחמות" - יהיו מלחמות במגוריהם ובמושבותם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמת עכשוב" - חמת לשון ארס כמו (דברים לב) חמת תנינים יינם שאם תפרשהו לשון אף וכי לשון אף נופל אצל יין אלא לשון ארס ויצו"ש בלע"ז וכן נופל כאן לשון ארס תחת השפה "עכשוב" - עכביש איריינ"א בלע"ז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחבלים פרשו רשת" - דרך הרשת לקשור חבל ארוך בראשה והציד כשרואה את העופות שוכנים תחת הרשת מושך החבל והרשת נופל על העופות

"ליד מעגל" - אצל נתיבתי ופעמי

"ליד" - אצל כמו (שמואל ב יד) ראו חלקת יואב על ידי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאוי רשע" - עמלק הרשע

"זממו אל תפק" - מחשבתו אל תצליח

"ירומו סלה" - כי יתגאו סלה ורבותינו פירשו זממו לשון רסן הזומם את פי הגמל ולשון משנה הוא

"אל תפק" - אל תוציא מלחייו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראש מסבי" - חבורת חשבון גדודי עשו האומרים להסב אותי מעליך עמל שפתיהם יכסם (מצאתי)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימוטו" - יהיו מוטים הגחלים עליהם ישכבו בהם עד שיתמוטטו ויכבו מאליהם נמצא הגוף כלה ואבד

"באש יפילם" - המפיל ונוקם גחלים של גיהנם במהמורות יפילם לבל יקומו עוד

"במהמורות" - במלחמות ותגר ל' ממרים הייתם (דברים ט)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש לשון" - עשו כי ציד בפיו צד את אביו בפיו "יצודנו" - הרע שהוא עושה הוא יצודנו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידעתי" - כי סוף הדברים יעשה ה' דין עני וינקום נקמת עבדיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך" - ימהר ויעשה כדי שיודו צדיקים לשמו