רש"י על תהלים קכט ג

רש"י על תהלים • פרק קכט
ג • ו • ז • 


"חרשים האריכו למעניתם" - הוא תלם המחרישה כבחצי מענה צמד שדה