רש"י על תהלים קכט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרשים האריכו למעניתם" - הוא תלם המחרישה כבחצי מענה צמד שדה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שקדמת שלף יבש" - שקודם שישלפוהו ויתלשוהו ממקומו הוא יבש

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחצנו" - כמו (ישעיהו מ"ט) והביאו בניך בחוצן איישיל"א בלע"ז וכן גם חצני נערתי