רש"י על תהלים קכח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיר המעלות אשרי כל ירא ה'" - כל אלו תוכחות ומוסרים לפי שכתוב אשרי האיש אשרי איש לכך נאמר כאן כל לרבות אשה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגיע כפיך" - הנהנה מיגיע כפו נוחל שני עולמות (במס' ברכות)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כגפן פוריה" - בניה מרובין

"בניך כשתילי זיתים" - מה זיתים אין להם הרכבה כך אין בבניך פסול

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מציון" - שהוא שער השמים

"בטוב ירושלים" - ושמחת בכל הטוב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וראה בנים לבניך" - ולא יבואו לקטטה עבור חליצה ואז שלום על ישראל תוספות

"בנים לבניך" - ירשו נחלה ואין אשה זקוקה ליבם אז שלום בעולם