רש"י על תהלים קכז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיר המעלות לשלמה" - שיר זה אמר דוד על שלמה בנו שצפה ברוח הקודש שעתיד לבנות בית המקדש ובו ביום ישא שלמה את בת פרעה ועל זה נאמר (ירמיהו ל"ב) כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה לכך אמר המזמור הזה למה לך בני לבנות בית ולסור מאחרי המקום מאחר שאינו חפץ בה לשוא עמלו בוניו בו "שוא שקד שומר" - על חנם צופה בה השומר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוא לכם" - בעלי האומניות המשכימים ומאחרים למלאכתם ומתפרנסים בעצבון וביגיעה בלחם העצבים של טורח

"כן יתן" - הקב"ה פרנסה למי שמנדד שנת מעיניו בשביל לעסוק בתורה

"לידידו שנא" - למנדד מעיניו שינה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחצים ביד גבור" - להלחם בם את אויביו "כן בני הנעורים" - התלמידים שאדם מעמיד מנעוריו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו" - מאותם חצים אשפה תיק החיצים שקורין קויכרי"ן בלע"ז

"לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער" - תלמידי חכמים שמנצחין זה את זה בהלכה ונראים כאויבים זה לזה (תוספות)