רש"י על תהלים קכו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשוב ה' את שיבת ציון" - מגלות בבל היינו כחולמים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאפיקים בנגב" - כאפיקי מים בארץ יבשה שמלחלחין אותה כך נהיה מרטיבין בשובך את שבותינו אשר הזורעים בה בארץ ציה בדמעה דואגים שסבורים שמא לא תצמח ברנה קוצרין על ידי אפיקי המים כשהם משולחין בה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוך ילך ובכה וגו'" - כך ישראל זורעין לפני הקב"ה צדקה בדמעה בגלות וברנה יקצורו כשתשלם משכורתם לעתיד