רש"י על תהלים קיד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעם לועז" - עם שפת לשון אחר שאינו לשון הקודש וחבירו את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה וגו' (שם לג) ונו"ן ולמד נחלפות זו בזו כמו נשכה שהוא לשכה בספר עזרא (נחמיה יג)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היתה יהודה לקדשו" - לקח יהודה לגורל חבלו וקדושתו ואף הם קדשו שמו בירידת הים כענין שנאמר (לעיל ס"ח) שרי יהודה רגמתם וכמו כן נדרש באגדה מקרא זה היתה יהודה לקדשו שקפץ נחשון לתוך הים ואמר אני ארד תחלה וזהו שאמר היתה יהודה לקדשו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הירדן יסוב לאחור" - שכל מימי בראשית נבקעו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חולי ארץ" - המחולל ארץ יו"ד יתירה בו כמו מגביהי משפילי וההפכי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למעינו מים" - וי"ו יתירה כמו וי"ו של וחיתו יער (לעיל ק"ד)