פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברצון עמך" - בהרצותך לעמך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימרו על ים" - היו מקטני אמנה אמרו כשם שאנו עולים מכאן מצד זה אף המצריים עולים מצד אחר ויבואו אחרינו עד שרמז הקב"ה לים והקיאם ליבשה אז וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים (שמות טו) לפיכך ויאמינו בה' אבל מתחלה לא האמינו (מצאתי)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוליכם בתהומות כמדבר" - ים סוף היה במדבר דכתיב סגר עליהם המדבר וגו' (שם י"ד) דרך שלשת ימים וגו' (במדבר י')

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא חכו לעצתו" - לא קוו לו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתאוו תאוה" - מי יאכילנו בשר (שם י"א)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלח רזון בנפשם" - ואף ה' חרה בעם (שם י"א)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקנאו למשה" - במדבר הכעיסוהו כמו קנאוני בלא אל (מצאתי)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפתח ארץ וגו'" - נראה שחלק כבוד לבני קרח מלהזכיר אביהם תלה הקלקלה בדתן ואבירם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותבער אש" - ותאכל את מקריבי הקטרת (במדבר טז)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוכל עשב" - אין לך מתועב ומשוקץ מן השור בשעה שהוא אוכל עשב שהוא מוציא פרש רבה והוא מלוכלך בה ס"א רירו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימאסו בארץ חמדה" - בשלוח מרגלים והוציאו דבה על הארץ (שם יג)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישא ידו" - בשבועה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולהפיל זרעם בגוים" - מאותו שעה נגזר עליהם חורבן הבית שהרי ליל תשעה באב בכו ואמר הקב"ה הם בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי המרו" - משה ואהרן את רוחו בשמעו נא המורים "ויבטא בשפתיו" - שבועה לכן לא תביאו את הקהל הזה וגו' (שם כ)

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא השמידו" - בימי יהושוע "את העמים" - אשר אמר ה' להם (דברים כ') לא תחיה כל נשמה לא ישבו בארצך והם הניחום לשבת בקרבם למס עובד

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתנם ביד גוים" - בימי השופטים בין שופט לשופט כגון עגלון וכושן רשעתים וסיסרא ופלשתים ומדין (מצאתי)

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פעמים רבות יצילם" - כמה פעמים מכעיסים והוא מאריך אפו ומצילם "וימכו בעונם" - נעשו שפלים בעונם

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירא בצר" - מתוך תפלה "בשמעו את רנתם" - מתוך זכות אבות

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויזכור להם בריתו" - מתוך תשובה "וינחם כרב חסדיו" - מתוך הקץ בשמעו הושיענו וגו' אף משה כללם בפסוק אחד בצר לך ומצאוך וגו' (דברים ד')

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הושיענו" - גם עתה ה' אלהינו

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן העולם ועד העולם" - מן עלמא הדין ועד עלמא דאתי (סא"א)