רש"י על תהלים קז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאמרו גאולי ה'" - כשיפדם מיד צר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תעו במדבר וגו'" - והולכי מדברות אף הם צריכין להודות שהרי פעמים שהם תועים ורעבים וצמאים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידריכם" - וינהגם לפיכך יודו לה' חסדו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יושבי חשך וצלמות" - אף האסורים בבית הסוהר צריכים להודות כשיוצאין מבית אסוריהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי המרו אמרי אל" - אין פורענות באה על האדם אלא בעונו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שבר דלתות נחשת" - שהיו נעולים בפניהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוילים מדרך פשעם" - אשר מעונותיהם יתענו ביסורי חלאים אף הם מן הצריכין להודות יש סמניות בפ' זו (כלומר כתיבות שש נוני"ן הפוכין) ובאין לידרש במקום אכין ורקין למעט לומר צעקו קודם גזר דין נענין לאחר גזר דין אינם נענין

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחוגו" - לשון שבר הוא וכן בחגוי הסלע (שיר השירים ב') וכן והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא (ישעיהו י"ט)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמחו כי ישתקו" - הגלים

"וינחם" - וינהגם

"מחוז" - לשון גבול ומנחם חברו עם וחזותכם את שאול (שם כ"ח) גבולינו שלא יכנס בגבולינו וכן מחזה אל מחזה שלש פעמים (מלכים א ז') בתנחומא מצאתי

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירוממוהו בקהל עם" - צריך לאודויי באפי בי עשרה "ובמושב זקנים" - ותרין מנייהו צורבא מרבנן

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישם נהרות למדבר" - כלומר נותן יישובי האומות לחרבן

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למלחה" - להיות כארץ מלחה מעשות פרי

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישם מדבר לאגם מים" - נותן יישוב חרב לבניין ומחזירו לקדמותו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימעטו וישוחו" - והם מתחלה היו שוחין ומועטין מעוצר רעה ויגון