רש"י על תהלים צה יא

"אל מנוחתי" - לארץ ישראל ולירושלים אשר קראתים מנוחה שנאמר (לקמן קלב) זאת מנוחתי עדי עד