רש"י על תהלים צג ד

רש"י על תהלים • פרק צג >>
א • ד • ה • 


"מקלות מים רבים וגו'" - ידעתי אני כי יותר מקולות המים הרבים אשר יהמיון עלינו ומאדירי משברי הים הזה אתה אדיר במרום ה' וידך תקיפה עליהם