רש"י על תהלים פז ו

"ה' יספור בכתוב עמים וגו'" - מקרא מסורס זה וסלה האמור לסופו מוסב כלפי ראשו ה' יספור בכתוב עמים סלה כלומר לעתיד כשיכתוב הקב"ה את העכו"ם לדראון ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור אותם לו וזה שאמר (ישעיהו שם ס"ו) וגם מהם אקח לכהנים וללוים מן הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם ויהיה בהם כהנים ולוים שאינם נכרים ולפני גלוים הם אמר ה' והיכן אמר (דברים כ"ט) הנסתרות לה' אלהינו