רש"י על תהלים ס ח

<< רש"י על תהלים • פרק ס >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"אלהים דבר בקדשו" - שיקבץ הגלות וזרעו ימשלו בהם (סא"א) ד"א אלהים דבר בקדשו שאהיה מלך עליהם

"אעלוזה" - בישועתו בפי' אחר מצאתי אלהים דבר בקדשו לעזרני כדכתיב (שמואל ב ג) כי ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל

"אחלקה שכם" - אחלק להם שכם בנכסי אויביהם

"ועמק סוכות אמדד" - סוכות זה איני יודע מאיזה אומה היא לא ידעתי סוכות שבאו לו ישראל כשנסעו ישראל מרעמסס היכן הוא ובפירושים אחרים מצאתי אחלקה שכם אחזיר להם נחלת יעקב אביהם ועמק סוכות אמדד כשאחלקהו לישראל שכם וסוכות בקצה ארץ כנען היה כמו שמצינו תחלת ביאתו של יעקב לארץ דרך סוכות שכם ד"א ועמק סוכות אמדד סוכות לשון צורות ודמיונות כמו שנאמר ואת סכות מלכם

"אמדד" - אני מודד את צורתם כמו שנאמר (שם ב ח) שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות (סא"א)