פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שושן עדות מכתם לדוד ללמד" - (תו' מכתם לשון כתם פז (שיר השירים ה') דבר חמוד ורבותינו דרשו על דוד שהיה מנהיג עצמו כמך ותם אפילו במלכותו ואגדה אחרת שהיתה מכתו תמה ע"כ סא"א) מכתם לדוד על עדותן של סנהדרין שנמשלו לשושנה שנאמר שררך אגן הסהר וגו' (שם ז') סוגה בשושנים כשנצרך שילמדוהו מה יעשה כשנלחם עם ארם נהרים ושלח את יואב עליהם אמרו לו ליואב ולא מבניו של יעקב אתם היכן היא השבועה שנשבע ללבן עד הגל הזה (בראשית ל"א) ולא היה יודע מה להשיב בא לו אצל דוד אמר לדוד כך אמרו לי בני ארם באו ושאלו את סנהדרין אמרו להם ולא הם עברו תחלה את השבועה שאמר (במדבר כ"ג) מן ארם ינחני בלק מלך מואב ועוד כושן רשעתים (שופטים ג') ארמי היה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהצותו" - כמו (במדבר כ"ו) בהצותם על ה' שנלחם בהם על שעזרו לבני עמון "וישב יואב ויך את אדום וגו'" - שמנה עשר אלף הכתובים במלכים (שמואל ב ח' ובדברי הימים א' י"ח) הרג אבישי פעם ראשונה ששת אלפים ויואב שנים עשר אלף כששב מהכות את ארם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זנחתנו פרצתנו" - כשנפלה אדום בידו צפה ברוח הקדש שעתידים אדומיים למשול בישראל ולגזור בישראל גזרות רעות עמד וביקש רחמים על שעבוד הגליות הרבה צרות סבלנו בימי השופטים מאויבינו סביב "אנפת" - קצפת עלינו מעתה תשובב רצונך עלינו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרעשתה" - ארצנו בכמה גייסות

"פצמתה" - שברת אותה וראיתי בדברי דונש שהוא לשון ערבי אבל לא פירש אותו וביסודו של רבי משה הדרשן פירשו לשון קריעה וראיה הביא לדבר וקרע לו חלוני (ירמיהו כ"ב) מתורגם ופצים אך אני אומר ופצים שתרגם יונתן לשון תקון חלון הוא ככל הפתחים שיש להם פצימין

"רפה שבריה כי מטה" - לשון רפואה אע"פ שכתוב בה"א הרבה תיבות משמשות כן

"כי מטה" - לשון שפלות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יין תרעלה" - האוטם את הלב ועוטפו רעל לשון עטיפה הוא כמו והברושים הרעלו (נחום ב') ובלשון משנה מדיות רעולות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחלצון" - ינצלו מרע

"הושיעה ימינך" - אשר השיבות אחור בהתחזק אויביהם עליהם

"וענני" - כי אם תענני יחלצו הם שאני נלחם בשבילם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים דבר בקדשו" - שיקבץ הגלות וזרעו ימשלו בהם (סא"א) ד"א אלהים דבר בקדשו שאהיה מלך עליהם

"אעלוזה" - בישועתו בפי' אחר מצאתי אלהים דבר בקדשו לעזרני כדכתיב (שמואל ב ג) כי ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל

"אחלקה שכם" - אחלק להם שכם בנכסי אויביהם

"ועמק סוכות אמדד" - סוכות זה איני יודע מאיזה אומה היא לא ידעתי סוכות שבאו לו ישראל כשנסעו ישראל מרעמסס היכן הוא ובפירושים אחרים מצאתי אחלקה שכם אחזיר להם נחלת יעקב אביהם ועמק סוכות אמדד כשאחלקהו לישראל שכם וסוכות בקצה ארץ כנען היה כמו שמצינו תחלת ביאתו של יעקב לארץ דרך סוכות שכם ד"א ועמק סוכות אמדד סוכות לשון צורות ודמיונות כמו שנאמר ואת סכות מלכם

"אמדד" - אני מודד את צורתם כמו שנאמר (שם ב ח) שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות (סא"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לי גלעד" - למלוך עליהם "מחקקי" - שרים שלי מחוקק ל' שררה שמחוקק ושולח ספרים ומצוה כמו (בראשית מ"ט) לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו (סא"א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מואב סיר רחצי" - אשתמש בהם כסיר של נחושת המוכן לרחוץ בו

"נעלי" - מסגר שלי

"עלי פלשת התרועעי" - התחברי על ממשלתי להיות משועבדים לי כי גת מארץ פלשתים וכן עזה שכבשן דוד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יובלני עיר מצור" - או לעיר מבצר לכבוש את בצרה אם לא אתה תעזור אותי על מבצרי אדום מי יובילני ומי ינחני עליהם בפירושים אחרים מצאתי כן על מבצרי אדום אשר נחיתי עתה עליהם