רש"י על תהלים נב


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה תתהלל" - ותתפאר ברעה שאתה עושה, אתה הגבור בתורה? "חסד אל כל היום" - להציל את הנרדף על ידך. ד"א: חסד אל כל היום – אילו לא נתן לי אחימלך לחם, מדומה אתה שאמות ברעב? יש חסד בהקב"ה על ישראל כל היום, ואם לא נתן לי, יתנו לי אחרים.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלוטש" - מחודד "עושה רמיה" - חותך הבשר עם השער

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתצך" - ל' נתיצה

"יחתך" - לשון שבירה

"ויסחך" - ויעקרך

"ושרשך" - ישרש אחריך לעקור כל השרשים דיראריצינע"ר בלע"ז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועליו ישחקו" - וזה השחוק שיאמרו עליו הנה זה הגבר אשר לא שם מבטחו בהקב"ה ראו מה עלתה בו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעז בהוותו" - מתגבר היה ברשעו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - הנרדף עתה בידך אהיה כזית רענן בבנים ובבני בנים בבית הקב"ה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עשית" - כשתעשה לי זאת וכלפי הקב"ה אמר מקרא זה