רש"י על תהלים נא


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחטאתי נגדי תמיד" - מתוך שאני מתחרט ודואג עליו דומה לי כאילו הוא לפני תמיד כל שעה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך לבדך חטאתי" - לפיכך בידך לסלוח ואף מה שהרעותי לאוריה לא חטאתי אלא לך שהזהרת על הדבר "למען תצדק בדברך" - כמו במנהגך (סא"א) כח היה לי להתגבר על יצרי אלא שלא יאמרו העבד נצח את רבו שאמרתי לפניך בחנני ונסני (לעיל כ"ו) ובחנתני ולא נמצאתי שלם כדי שתצדק אתה ולא אני ד"א למען תצדק בדברך אם תמחול לי תצדק בדינך לנכח כל הרשעים שאינם שבים שלא יוכלו לומר כאילו עשינו תשובה לא הועלנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן בעוון חוללתי" - ואיך לא אחטא ועיקר יצירתי ע"י תשמיש הוא שכמה עונות באים על ידו ד"א עיקר יצירתי מזכר ונקבה שכלם מלאים עון יש מדרשים למקרא זה ואינם מתיישבים לפי ענין המדבר במזמור "יחמתני" - ל' חמימות כמו (בראשית ל') ויחמנה הצאן בבואן לשתות (סא"א)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אמת חפצת בטחות" - והריני מודה על האמת כי חטאתי

"בטוחות" - אלו כליות שהן חלקות ומנחם חברו עם כמטחוי קשת (בראשית כ"א) וכן מי שת בטוחות חכמה (איוב ל"ח) פתרונו לשון משך כי כאשר יש לקשת משך כן יש משך לדעת (סא"א)

"ובסתום חכמה תודיעני" - ובלב שהוא סתום הודעתני חכמה להתודות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחטאני באזוב" - כמו שמטהר המצורע וטמא מת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשמיעני ששון ושמחה" - סליחת החטא "עצמות דכית" - כשכעסת עלי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב טהור ברא לי אלהים" - שלא אכשל עוד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורוח קדשך אל תקח ממני" - שלא יהא רוח הקודש מרוחק ממני (סא"א)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השיבה לי ששון ישעך" - רוח הקודש שנסתלק מעלי "נדיבה" - לשון נדיבות קצינות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלמדה פושעים דרכיך" - וממני ילמדו וישובו אם יראו שתסלח לי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצילני מדמים" - שלא אמות בחרב על עונשו של אוריה שהרגתי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדני שפתי תפתח" - מחול לי ויהי לי פתחון פה להגיד תהלתך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא תחפוץ זבח" - שאין זבח חטאת בא על המזיד "ואתנה" - שאם תחפוץ אתננו לך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היטיבה" - לבנות בית מקדשך בתוכה בימי שלמה בני