רש"י על תהלים כא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעזך ישמח מלך" - רבותינו פתרוהו על מלך המשיח ונכון הדבר לפותרו עוד על דוד עצמו לתשובת אחרים שדרשו בו שאחר שלקח את בת שבע אמר מזמור זה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארשת" - לשון דבור ואין לו דמיון ומנחם הביא לו חבר כרשיון כורש מלך פרס (עזרא ג') ושניהם לשון מבטא שפתים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תקדמנו ברכות טוב" - קודם ששאלתי ממך הקדמת לי ברכתך על ידי נתן הנביא והקימותי את זרעך וגו' (שמואל ב ז') והכינותי את כסא ממלכתך על ישראל לעולם "תשית לראשו עטרת פז" - ויקח עטרת מלכם ותהי על ראש דוד (שם ב' י"ב)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיים שאל ממך" - כשהייתי בורח לחוצה לארץ מפני שאול הייתי מתפלל אתהלך לפני ה' בארצות החיים (לקמן קי"ו)

"נתתה לו" - שהשיבותני לארץ ישראל

"אורך ימים" - למלכותי שאמרת והכינותי את כסא ממלכתך עד עולם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשוה" - מנחם פתר תשוה תשים תשית לשון א' להם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחדהו" - לשון חדוה "את פניך" - בגן עדן ורבותינו שדרשוהו במלך המשיח הביאו ראיה לדבר ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי (דנייאל ז') ואומר (ירמיהו ל') והקרבתיו ונגש אלי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בל ימוט" - ובחסד עליון הוא בוטח שלא ימוט

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמצא ידך לכל אויביך" - כל מכת ידך שיש לך להביא הבא על אויביך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעת פניך" - לעת זעמך "באפו יבלעם" - תפלה היא זו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרימו מארץ תאבד" - להקב"ה הוא מתפלל שיאבד זרעו של עמלק הרשע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נטו עליך רעה" - כנגד טיטוס הרשע שאמר הרג את עצמו "בל יוכלו" - לעשותה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תשיתמו שכם" - אשר תשית אותם לחלק שיחלקו ישראל את ממונם כמו שנאמר (ישעיהו כ"ג) והיה סחרה ואתננה וגו' "במיתריך תכונן על פניהם" - במיתרי קשתותיך תכונן חציך ותזמינם לירות על פניהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רומה ה' בעזך" - על הקמים ונשירה ונזמרה (סא"א)