רש"י על תהלים כא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעזך ישמח מלך" - רבותינו פתרוהו על מלך המשיח ונכון הדבר לפותרו עוד על דוד עצמו לתשובת אחרים שדרשו בו שאחר שלקח את בת שבע אמר מזמור זה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארשת" - לשון דבור ואין לו דמיון ומנחם הביא לו חבר כרשיון כורש מלך פרס (עזרא ג') ושניהם לשון מבטא שפתים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תקדמנו ברכות טוב" - קודם ששאלתי ממך הקדמת לי ברכתך על ידי נתן הנביא והקימותי את זרעך וגו' (שמואל ב ז') והכינותי את כסא ממלכתך על ישראל לעולם

"תשית לראשו עטרת פז" - ויקח עטרת מלכם ותהי על ראש דוד (שם ב' י"ב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיים שאל ממך" - כשהייתי בורח לחוצה לארץ מפני שאול הייתי מתפלל אתהלך לפני ה' בארצות החיים (לקמן קי"ו)

"נתתה לו" - שהשיבותני לארץ ישראל

"אורך ימים" - למלכותי שאמרת והכינותי את כסא ממלכתך עד עולם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשוה" - מנחם פתר תשוה תשים תשית לשון א' להם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחדהו" - לשון חדוה

"את פניך" - בגן עדן ורבותינו שדרשוהו במלך המשיח הביאו ראיה לדבר ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי (דנייאל ז') ואומר (ירמיהו ל') והקרבתיו ונגש אלי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בל ימוט" - ובחסד עליון הוא בוטח שלא ימוט

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמצא ידך לכל אויביך" - כל מכת ידך שיש לך להביא הבא על אויביך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעת פניך" - לעת זעמך

"באפו יבלעם" - תפלה היא זו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרימו מארץ תאבד" - להקב"ה הוא מתפלל שיאבד זרעו של עמלק הרשע

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נטו עליך רעה" - כנגד טיטוס הרשע שאמר הרג את עצמו

"בל יוכלו" - לעשותה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תשיתמו שכם" - אשר תשית אותם לחלק שיחלקו ישראל את ממונם כמו שנאמר (ישעיהו כ"ג) והיה סחרה ואתננה וגו'

"במיתריך תכונן על פניהם" - במיתרי קשתותיך תכונן חציך ותזמינם לירות על פניהם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רומה ה' בעזך" - על הקמים ונשירה ונזמרה (סא"א)