רש"י על תהלים כב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אילת השחר" - שם כלי שיר ד"א על כנסת ישראל שהיא אילת אהבים הנשקפה כמו שחר (שיר השירים ז י') ורבותינו דרשוהו באסתר ומנחם פתר אילת לשון מעוז כמו אילותי לעזרתי חושה (סימן זה)

"השחר" - לשון שחרית ומנחם פתר לשון בקור כמו שוחר טוב יבקש רצון (משלי י"א) וכמו לשחר פניך

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה עזבתני" - עתידה היא ללכת בגולה ואמר דוד תפלה זו על העתיד

"רחוק מישועתי" - ומדברי שאגתי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אקרא יומם" - אני קורא לך מיום אל יום ואינך עונה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה קדוש" - ויושב לשמוע תהלות ישראל מימים קדמונים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואנכי תולעת" - כל ישראל מכנה כאיש אחד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפטירו" - יפתחו כמו פטר רחם ופטר חמור (שמות יג) פוטר מים (משלי יז)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גול אל ה'" - כמו לגולל יש לאדם לגולל יהבו ומשאו ליוצרו למען יפלטהו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גוחי" - מוציאי מושכי כמו (איוב מ') יגיח ירדן אל פיהו

"מבטיחי על שדי אמי" - זימנת לאדם שדים לישען עליהם למחיה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עליך השלכתי מרחם" - נשלכתי מרחם מאז הוצאתני מרחם כד"א (ישעיהו מו) עמוסים מני בטן מאז נולדו השבטים נשאם ונהלם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרים רבים" - מלכיות חזקים

"אבירי בשן" - גם הוא לשון פרים בבשן שהם שמנים

"כתרוני" - סבבוני ככתר המקפת את הראש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אריה טרף" - נבוכדנצר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדונג" - שעוה הנמוחה מחום האש

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלקוחי" - הם החניכים שקורין (פאליי"ש בלע"ז) כשאדם מיצר אין רוק מצוי בפיו ומנחם פתר מלקוחי אנטיילא"ש בלע"ז כמו (שם ו') במלקחים לקח והמלקוח הן השינים אשר דומות למלקוחי חרשים (סא"א)

"ולעפר מות" - לדכאות מיתה

"תשפתני" - אתה תושיבני לשון שפיתת קדרה שפות הסיר (יחזקאל כד) ומנחם פתר כל לשון שפיתה לשון שימה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כארי ידי ורגלי" - כאילו הם מדוכאים בפי ארי וכן אמר חזקיה כארי כן ישבר כל עצמותי (ישעיהו לח)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספר כל עצמותי" - כאב עצמי

"המה יביטו" - שמחים לאידי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל לבושי יפילו גורל" - בוזזים את נכסי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אילותי" - כחי כמו (לקמן פח) הייתי כגבר אין איל וכמו יש לאל ידי (בראשית ל"א)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הושיעני מפי אריה" - כאשר מקרני ראמים עניתני זה האמורי אשר כגובה ארזי' גבהו (עמוס ב') שלשים ואחד מלכים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספרה שמך לאחי" - בהתאסף כל כנסיותי וכן אומר להם יראי ה' הללוהו אלו הגרים וכל זרע יעקב

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגורו" - לשון יראה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ענות עני" - צעקת דל כל ענייה שבמקרא לשון צעקה ועוד יש לפתור ענות לשון הכנעה כמו (שמות י') לענות מפני שהוא נכנע ומתפלל לפניך

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאכלו ענוים" - לעת הגאולה לימות המשיח

"יחי לבבכם לעד" - כל זה אומר לפניהם

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יזכרו וישובו אל ה'" - יזכרו האומות הרעה שמצאתנו כשיראו את הטובה וישובו אל ה'

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לה' המלוכה" - כי יראו שחוזרת לך המלוכה והממשלה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכלו וישתחוו כל דשני ארץ" - הרי זה מקרא מסורס אכלו ענוים כל דשני ארץ וישתחוו לה' בהלל והודאה על הטובה דשני ארץ טוב חלב הארץ כל זה יראו אפסי הארץ וישובו אל ה'

"לפניו יכרעו" - אז כל מתי הרשעים מתוך גיהנם ולא ירחם עליהם לחיות את נפשם מגיהנם

"ונפשו" - של כל אחד ואחד

"לא חיה" - לא יחיה רבותינו דרשו מן המקרא הזה שהמתים לפני מיתתם בשעת נטילת נשמה רואין פני שכינה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זרע יעבדנו וגו'" - זרע ישראל אשר תמיד עובדים אותו

"יסופר לה' לדור" - סרס המקרא ודרשהו יסופר לדור אחרון לשם ה' ולשבחו את אשר עשה לאותו זרע

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבאו" - הראשונים ויגידו צדקתו לעם הנולד כי עשה להם צדקה