פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אילת השחר" - שם כלי שיר ד"א על כנסת ישראל שהיא אילת אהבים הנשקפה כמו שחר (שיר השירים ז י') ורבותינו דרשוהו באסתר ומנחם פתר אילת לשון מעוז כמו אילותי לעזרתי חושה (סימן זה) "השחר" - לשון שחרית ומנחם פתר לשון בקור כמו שוחר טוב יבקש רצון (משלי י"א) וכמו לשחר פניך

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה עזבתני" - עתידה היא ללכת בגולה ואמר דוד תפלה זו על העתיד "רחוק מישועתי" - ומדברי שאגתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אקרא יומם" - אני קורא לך מיום אל יום ואינך עונה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה קדוש" - ויושב לשמוע תהלות ישראל מימים קדמונים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנכי תולעת" - כל ישראל מכנה כאיש אחד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפטירו" - יפתחו כמו פטר רחם ופטר חמור (שמות יג) פוטר מים (משלי יז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גול אל ה'" - כמו לגולל יש לאדם לגולל יהבו ומשאו ליוצרו למען יפלטהו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גוחי" - מוציאי מושכי כמו (איוב מ') יגיח ירדן אל פיהו "מבטיחי על שדי אמי" - זימנת לאדם שדים לישען עליהם למחיה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עליך השלכתי מרחם" - נשלכתי מרחם מאז הוצאתני מרחם כד"א (ישעיהו מו) עמוסים מני בטן מאז נולדו השבטים נשאם ונהלם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרים רבים" - מלכיות חזקים

"אבירי בשן" - גם הוא לשון פרים בבשן שהם שמנים

"כתרוני" - סבבוני ככתר המקפת את הראש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אריה טרף" - נבוכדנצר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדונג" - שעוה הנמוחה מחום האש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלקוחי" - הם החניכים שקורין (פאליי"ש בלע"ז) כשאדם מיצר אין רוק מצוי בפיו ומנחם פתר מלקוחי אנטיילא"ש בלע"ז כמו (שם ו') במלקחים לקח והמלקוח הן השינים אשר דומות למלקוחי חרשים (סא"א)

"ולעפר מות" - לדכאות מיתה

"תשפתני" - אתה תושיבני לשון שפיתת קדרה שפות הסיר (יחזקאל כד) ומנחם פתר כל לשון שפיתה לשון שימה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כארי ידי ורגלי" - כאילו הם מדוכאים בפי ארי וכן אמר חזקיה כארי כן ישבר כל עצמותי (ישעיהו לח)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספר כל עצמותי" - כאב עצמי "המה יביטו" - שמחים לאידי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועל לבושי יפילו גורל" - בוזזים את נכסי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אילותי" - כחי כמו (לקמן פח) הייתי כגבר אין איל וכמו יש לאל ידי (בראשית ל"א)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הושיעני מפי אריה" - כאשר מקרני ראמים עניתני זה האמורי אשר כגובה ארזי' גבהו (עמוס ב') שלשים ואחד מלכים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספרה שמך לאחי" - בהתאסף כל כנסיותי וכן אומר להם יראי ה' הללוהו אלו הגרים וכל זרע יעקב

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגורו" - לשון יראה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ענות עני" - צעקת דל כל ענייה שבמקרא לשון צעקה ועוד יש לפתור ענות לשון הכנעה כמו (שמות י') לענות מפני שהוא נכנע ומתפלל לפניך

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאכלו ענוים" - לעת הגאולה לימות המשיח "יחי לבבכם לעד" - כל זה אומר לפניהם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יזכרו וישובו אל ה'" - יזכרו האומות הרעה שמצאתנו כשיראו את הטובה וישובו אל ה'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לה' המלוכה" - כי יראו שחוזרת לך המלוכה והממשלה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכלו וישתחוו כל דשני ארץ" - הרי זה מקרא מסורס אכלו ענוים כל דשני ארץ וישתחוו לה' בהלל והודאה על הטובה דשני ארץ טוב חלב הארץ כל זה יראו אפסי הארץ וישובו אל ה'

"לפניו יכרעו" - אז כל מתי הרשעים מתוך גיהנם ולא ירחם עליהם לחיות את נפשם מגיהנם

"ונפשו" - של כל אחד ואחד

"לא חיה" - לא יחיה רבותינו דרשו מן המקרא הזה שהמתים לפני מיתתם בשעת נטילת נשמה רואין פני שכינה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרע יעבדנו וגו'" - זרע ישראל אשר תמיד עובדים אותו "יסופר לה' לדור" - סרס המקרא ודרשהו יסופר לדור אחרון לשם ה' ולשבחו את אשר עשה לאותו זרע

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבאו" - הראשונים ויגידו צדקתו לעם הנולד כי עשה להם צדקה