רש"י על תהלים ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מות לבן" - יש פותרין "על מות לבן" - על מת בנו אבשלום, ולא יתכן פתרונו מפני אומר "לבן" ולא אמר "הבן", ואין לו במזמור עדות וזכרון לאמץ זה הפתרון. ויש פותרין "על מות לבן" - נבל, ואף זה לא יתכן להפוך את השם ואין במזמור זכרונו (סא"א), וראיתי במסורה הגדולה שהיא תיבה אחת שהרי חיבר לה (תהלים מח, טו): "והוא ינהגנו עלמות", פתרו מנחם ודונש מה שפתרו, ואינו נראה בעיני. וראיתי בפסיקתא שהענין מדבר בעמלק, גערת גוים, שמם מחית. ואומר אני "למנצח על מות לבן" שיר זה לעתיד לבא, כשיתלבן ילדותן ושחרותן של ישראל ותגלה צדקתם ותקרב ישועתם שימחה עמלק וזרעו, עלמות ילדות, לבן כמו ללבן. ומנחם פתר "עלמות לבן" - נגינות ללמד וכה פתרונו "למנצח על מות לבן" למשורר נגינות ללמד, ויהי לבן כמו להבין ולבונן, עלמות על שם כלי שיר ששמו עלמות כמו שאמר (תהלים מו, א): "על עלמות שיר". ודונש פתר "לבן" - שם אדם שהיה שמו לבן, שהיה נלחם בדוד בימים ההם, ומה שהוא אומר גערת גוים אבדת רשע, הרשע הזה הוא לבן ההורג עם נקיים. ואף על פי שאין אתה רואה במקום אחר אדם שהיה שמו לבן, רק במקום הזה, כן אתה מוצא בשמות אחרים שאינן נכתבים במקרא, רק פעם א'.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל נפלאותיך" - גאולה האחרונה ששקולה כנגד כל הנסים כמו שנאמר (ירמיהו טז) לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפטי ודיני" - תיבות כפולות במקרא ואין חילוק ביניה' כמו עדי וסהדי במרומים (איוב טז) עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל (שם מ)

"משפטי ודיני" - בשמים

"ישבת לכסא" - כסא המשפט

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גערת גוים" - עמלק ראשית גוים (במדבר כד)

"אבדת רשע" - אבותיו

"שמם מחית" - כי מחה אמחה (שמות יז)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האויב תמו" - כי חרבות השנאה לנצח הם עליו כחרב חדה ד"א חרבות לנצח אותו אויב שחרבות שנאתו היתה עלינו לנצח וזהו עמלק שנאמ' בו ועברתו שמרה נצח (עמוס א) חרבות לשון חרבן וכן פתרונו האויב תמו חרבות לנצח וכן נאמר (ביחזקאל לה) שממות עולם אתנך ועריך לא תשובנה

"וערים נתשת" - כי תאמר אדום רששנו וגו' ונשוב ונבנה חרבות כה אמר ה' צבאות המה יבנו ואני אהרוס (מלאכי א)

"אבד זכרם" - אותה השעה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' לעולם ישב וגו'" - שם שלם וכסא שלם כמו שנאמר כסאו אבל קודם שימחה כתוב כי יד על כס יה (שמות יז) כס חסר ושם חלוק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים" - עד בא הקץ הי' רגיל לשפטם ברחמים לפי מישרים המצווין בהם דן אותם בלילה כשהם ישנים מן העבירות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי ה' משגב לדך" - לשון דכא אילאמינשי"ה בלע"ז לעתיד כשיכונן למשפט כסאו יהי משגב לישראל שהם דכים "לעתות בצרה" - עתים של צרה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זמרו לה' יושב ציון" - כשיחזיר ישיבתו לציון יזמרו לו כן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אותם זכר" - את הדמים שנשפכו בישראל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חננני ה'" - עתה בגולה "מרוממי" - בגאולתך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טבעו גוים" - זו היא התהלה אשר אספר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודע ה'" - כל זה מן התהלה נודע ה' לבריות כי שליט הוא ומושל ונוקם לאויביו שהרי משפט עשה בהם יושטיצ"א בלע"ז

"נוקש רשע" - נכשל רשע

"הגיון" - נהגה זאת סלה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשאולה" - אמר רבי נחמי' כל תיבה הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה כגון (בראשית יב) מצרימה מדברה התיבון לי' והכתיב ישובו רשעים לשאולה א"ר אבא בר זבדי למדריגה התחתונה של שאול ומהו ישובו לאחר שיצאו מגיהנם ויעמדו בדין ויתחייבו ישובו למדריגה תחתית של גיהנם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא לנצח ישכח" - ישראל האביון מלפקוד עליהם מה ששיעבדו בו ותקות עניים לא תאבד לעד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קומה ה'" - דוד הי' מתפלל לפני הקב"ה שיקום וימהר לעשות זאת

"אל יעז" - עמלק לאורך ימים בגדולתו

"על פניך" - בשביל הכעס שהכעיסוך במקדשך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מורה" - מרות ועול ד"א מורה לשון השלכה לשון ירה בים (שמות טו) וי"א מורה לשון תער (סא"א)

"ידעו גוים" - שהם אנוש ולא אלהות להיות גבורתם שולטת