רש"י על תהלים ח ח

רש"י על תהלים • פרק ח
א • ב • ג • ו • ח • 


"צנה ואלפים" - צאן ובקר כמו (דברים כה) שגר אלפיך צנה לשון פעולה הוא כמו (במדבר לב) וגדרות לצנאכם אוביילדי"ץ בלע"ז יש מדרשי אגדה ואינם מתיישבין לפי המקראות