רש"י על תהלים ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הנחילות" - מנחם פתר בכולן נחילות ועלמות גיתית ידותון כלם שמות כלי זמר הם ונעימות המזמור היתה לפי שיר הראוי לאותו כלי ומדרש אגדה יש מפרשים נחילות לשון נחלה ואין זה משמעות התיבה וגם ענין המזמור אינו מדבר בנחלה ויתכן לפתור נחילות גייסות כמו נחיל של דבורים (וכמו (תהלים יח) ונחלי בליעל ות"י סיעת חייבין), תפלה בשביל גייסות אויבים הבאים על ישראל ואומר המשורר מזמור הזה בשביל כל ישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרי האזינה ה'" - כשיש בי כח לשאול צרכי לפניך וכשאין בי כח להתפלל לפניך והדאגה עצורה בלבי בינה הגיגי הבן הגיון לבי כך מפורש במדרש כל בינה שבמקרא הטעם תחת הנון חוץ מזה וחבירו (באיוב לה) ואם בינה שמעה זאת שאינו שם דבר אלא לשון הבן כמו (משלי כג) בין תבין את אשר לפניך לפיכך הטעם תחת הבי"ת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקר תשמע קולי" - בבוקר אני קורא לך עליהם שהוא עת משפט ברשעים כמו שנאמר לבקרים אצמית כל רשעי ארץ (לקמן קא) היה זרועם לבקרים (ישעיהו לג) כי בבקר בבקר יעבור (שם כח)

"בקר אערך לך" - תפלתי על זאת אערוך ל' מערכה הוא כך חברו מנחם

"ואצפה" - שתעשה בהם משפטים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא אל חפץ רשע אתה" - ונאה לך לאבד הרשעה מן העולם "לא יגורך רע" - לא יגור אצלך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוללים" - משתטים ובלשון משנה מעורבבין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש דמים ומרמה" - זה עמלק וזרעו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - אבא ביתך להודות לך ברב חסדך שהפלאת עלינו להראותינו נקמה מהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוררי" - עויני המצפים שאבגוד בך ותעזבני שוררי כמו (במדבר כד) אשורנו ולא קרוב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אין בפיהו נכונה" - נראים כאוהבים והם אויבים

"קרבם הוות" - מחשבותם מרמה

"קבר פתוח גרונם" - לבלוע יגיע אחרים כקבר הבולע את הגוף

"יחליקון" - דברי חלקלקות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממועצותיהם" - שהם יועצים על ישראל ואז ישמחו כל חוסי בך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותסך עלימו" - תגונן ותסוכך עלימו "ויעלצו בך" - כשיראו שאתה תברך רעיך ואוהביך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצנה" - המקפת שלש רוחותיו של אדם

"רצון" - נחת רוח אפימנ"ט בלע"ז

"תעטרנו" - תסובבנו כמו (שמואל א כג) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו