רש"י על שמואל ב יד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלח יואב תקועה" - אמרו רבותינו (מנחות פה ב) כי שמן זית מצוי שם לכך חכמה מצויה שם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבל אשה אלמנה אני" - אבל בקושטא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלי אדני המלך העון" - כנוי הוא לכבודו כלומר אתה מדחה אותי לאמר אני מצוה עליך ואני אלך לדרכי ואתה לא תצוה עלי ובני יהרג על מי העון הזה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יזכר נא המלך את ה'" - שהקפיד על אורך הדרך להציל נפשות שנאמר (דברים יט ו) והשיגו כי ירבה הדרך וזהו מהרבות גואל הדם לשחת ואתה דוחה אותי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולמה חשבתה כזאת" - שחשדת לישראל שיבאו להרוג את השני בלא עדים והתראה

"ומדבר המלך הדבר הזה כאשם" - והדבר הזה שחרצת לאחרים שאמרת לי לא יפול משערת בנך ארצה עכשיו שאגלה לך שאין הדבר הזה אלא על שני בניך אל תתחרט לאמר דברתי זה כאשם והנני חוזר בי לבלתי השיב המלך את אבשלום בנו שנדחה ממנו וברח לו

"ומדבר המלך" - אוקינו"ן פרלטי"ש בלע"ז

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מות נמות" - ודיינו באותו עונש "ולא ישא אלהים נפש" - איש מן המיתה לפיכך וחשב המלך מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדני את הדבר הזה" - בכינוי עלי ועל בני

"כי יראוני העם" - הפחידוני מלבקש את אדוני על בנו פן יכעוס עלי

"ותאמר שפחתך אדברה נא" - כענין זה אולי יעשה וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש" - הבא להרוג את בני ולהשמידנו יחד מנחלת אלהים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאמר שפחתך" - מאחר שיצוה המלך עלי יהיה דברו למנוחה לבני כי לא ישוב מדברו הטוב כי כמלאך ה' אדני המלך ולא יחזירנו כעס ושנאה מדברו הטוב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אש" - כמו אם יש כמו היש וכן (מיכה ו י) עוד האש בית רשע כמו היש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבעבור סבב" - לגלגל עד שיצא דבר בנו של המלך לאור "ואדני חכם" - והבנת כי מאת יואב יצאת

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ידי" - סמוך לרשותי במקום שאני יכול להזיק "אל ידי" - אינמי"ש אוש"ט בלע"ז

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמיתני" - ויהרוג אותי המלך