רש"י על שמואל ב יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולאבשלום אחות יפה" - שהיתה בת אמו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להתחלות" - עד שנחלה "כי בתולה היא" - צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ לפיכך ויפלא בעיני אמנון וגו' נכסה ונעלם ממנו מה תואנה יכול לבקש וישכב עמה כמו (דברים יז ח) כי יפלא ממך ארי יתכסי ממך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש" - חכם לרשעה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דל" - כחוש כמו (בראשית מא יט) דלות ורעות תואר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הבריה" - את הסעודה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותלבב" - ותחלוט סולת מורבכת במים רותחין תחלה ואחר כך בשמן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את המשרת" - תרגום של מחבת מסריתא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא ימנעני ממך" - שמותרת אני לך לפי שנתעברה בי אמי כשהיא נכרית יפת תואר שלקחה דוד במלחמה ומי שיש לו בן או בת מן שפחה אינו בנו לכל דבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישנאה אמנון" - אמרו רבותינו (סנהדרין כא א) נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אודות" - אל תעשה אודות הרעה הזאת של שילוח הגדולה מן האחרת שעשית עמי ועניתני ועוד תוסיף רעה ממנה לשלחני

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהיו גוזזים" - ודרכם היה לעשות משתה בגזוז צאנם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ילך נא אתנו" - ואם לא יכול אתה ללכת ילך נא עמנו אמנון

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על פי אבשלום היתה שימה" - בציויו של אבשלום היתה שימה זו נישומת על עבדיו להרוג את אמנון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותכל דוד" - הרי זה מקרא קצר ותכל נפש דוד וכן תרגם יונתן וחמידת נפשא דדוד כמו (תהלים פד ג) נכספה וגם כלתה לשון תאוה כי נחם על אמנון קבל תנחומין