רש"י על שמואל ב יג ד

<< רש"י על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יג • טו • טז • כג • כו • לב • לט • 


"דל" - כחוש כמו (בראשית מא יט) דלות ורעות תואר