רש"י על שמואל ב יב


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבא הלך" - דימה את יצר הרע תחלה להלך שעובר לדרכו ואחר כך לאורח שנעשה אכסנאי ואחר כך לאיש שהוא בעל הבית

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בן מות" - הגוזל את העני כאלו נוטל את נפשו שנאמר (משלי א יט) את נפש בעליו יקח

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישלם ארבעתים" - כך אירע לו שלקה בארבעה בנים הילד ואמנון תמר ואבשלום

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואסיפה" - והייתי מוסיף לך "ואת נשי אדוניך" - מיכל בת שאול

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נאץ נאצת את אויבי" - כנוי הוא זה דרך כבוד למעלה ויונתן תרגם ארי מיפתח פתחתא פומא דסנאי עמא דה'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאנש" - לשון חולי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובא ולן ושכב ארצה" - ובא הבית ולן בלילה שוכב לארץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ברה" - לשון אכילה כמו (לקמן יג ו) ואברה מידה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעבור ה'" - אשר אהבו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את עיר המלוכה" - שני חיזוקי חומה היו בה חיצונה ופנימית עיר החיצונה עיר מלוכה והפנימית למבצר ולחוזק

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את עטרת מלכם" - תועבת בני עמון מלכם שמו לשון מולך "ותהי על ראש דוד" - אתי הגתי בטלה (עבודה זרה מד א)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגרה וחריצים ומגזרות" - כמין פצירה פים שקורין לימ"א מיני יסורים הם

"מגרה" - סכין פגום פגימות הרבה תכופות זו לזו

"חריצים" - הוא מורג חרוץ מלא חריצים כמין פצירה פים שקורין לימ"א

"במלבן" - בטיט חוצות וכן תרגם יונתן וגרר יתהון בשוקיא