רש"י על שמואל ב יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לעת צאת המלכים" - יש עת בשנה שדרך החיילות לצאת כשהארץ מלאה קמות והסוסים מוצאים תבואה בשדה לאכול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"מטומאתה" - מנדתה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"שלח אלי את אוריה" - שהיה מתכוין שישכב עם אשתו ויהא סבור שממנו היא מעוברת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"משאת המלך" - (תרגום) סעודתא דמלכא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ונכה ומת" - כדי שתהא מגורשת למפרע ונמצא שלא בא על אשת איש שכל היוצא למלחמה כותב גט לאשתו על תנאי אם ימות במלחמה (שבת נו א)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"בן ירובשת" - הוא גדעון שעשה מריבה עם הבושת הוא הבעל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"החזק מלחמתך אל העיר והרסה" - עד כאן דברי השליחות

"וחזקהו" - דוד אמר למלאך וחזקהו ליואב בדברי תנחומין שלא ירך לבו