רש"י על שמואל ב י


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר עשה אביו עמדי חסד" - ומהו החסד כשהיה דוד בורח מפני שאול באו אליו אביו ואמו ואחיו (שמואל -א כב ד) וינחם את פני מלך מואב ויאמר לו ישב נא אבי ואמי עמך והרגם חוץ מאחד מהם שברח ונמלט לארץ בני עמון אצל נחש (במדרש רבי תנחומא בוירא אליו)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המכבד דוד את אביך בעיניך" - הנראה בעיניך שדוד מכבד את אביך הם מוזהרים לא תדרוש שלומם והוא ידרוש שלומך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדויהם" - חלוקיהם "שתותיהם" - העגבות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושובך שר צבא הדדעזר" - על שם שהיה גבור ועריץ מאוד הזכירו בשמו