רש"י על שמואל ב ט


פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתתי לבן אדניך" - המלך רשאי להעביר נחלה שנאמר במשפט המלוכה (שמואל -א ח יד) ואת שדותיכם ואת כרמיכם וגו' יקח ונתן לעבדיו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן יעשה עבדך ומפיבשת אוכל על שלחני" - ציבא אמר כן יעשה עבדך ודוד השיב ומפיבושת אוכל על שלחני

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מושב בית ציבא" - בניו ועבדיו