רש"י על שמואל ב טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחמשים איש וגו'" - כולם נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשכים אבשלום" - בכל בקר "מאחד שבטי ישראל עבדך" - משבט פלוני

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והצדקתיו" - (תרגום) ואדינניה בקושטא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקץ ארבעים שנה" - ששאלו ישראל מלך משמואל נתגלגל דבר מרד והשפלה במלכות

"אלכה נא" - לחברון

"ואשלם את נדרי" - אמרו רבותינו (סוטה לד ב) להביא כבשים מחברון כי שם היו כבשים שמנים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרואים והולכים לתמם" - מפורש במסכת סוטה ירושלמית (א ח) שבקש מאביו שיכתוב לו שכל שני בני אדם שיבקש שילכו עמו ילכו והיה מראה אותו לשנים כאן ואחר כך לשנים אחרים וכן הרבה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית המרחק" - (תרגום) באתר דרחיק

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ידו" - אצלו הוא עומד והם עוברים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עם המלך" - עם אבשלום

"כי נכרי אתה" - ואנחנו בורחים מאין צידה ומזון ומתוך שאתה נכרי לא תמצא מרחמים

"וגם גולה אתה למקומך" - וגם אם גולה אתה מעם המלך שאינך רוצה להיות עמו למקומך חזור לך כי לא טוב לכתך עמי שהרי תמול באת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיום אניעך עמנו" - ואין לי מקום שאוכל להושיבך שם ולהמלט כי אני הולך אל אשר יקרני המקרה ללכת יום יום כשאשמע שהרודפים כאן אני בורח כאן וכן תרגם יונתן וגם גולה אתה למקומך ואף אם גלי את אזיל לך לאתרך "חסד ואמת" - אני מחזיק בך טובת חסד ואמת שעשית עמדי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך ועבור" - עם שאר העם אחר אשר אינך רוצה להפרד ממני

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל העם עוברים" - מן המלך והלאה לפי שהוא עומד קורא אותם עוברים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויציקו" - כמו ויציגו (תרגום) ואקימו ית ארונא העמידוהו לצד אחד והעם עוברים שהיה דוד רוצה לשאתו עמו

"ויעל אביתר עד תם וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ויציקו את ארון האלהים עד תום כל העם לעבור

"ויעל אביתר" - אותו היום נסתלק מן הכהונה ששאל באורים ותומים ולא נענה ונכנס צדוק תחתיו וכן שנינו בסדר עולם ובסדר יומא (עג ב)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרואה אתה" - אם רואה אתה שעצה נכונה היא שוב העיר וגו' "שני בניכם אתכם" - בידם תוכלו להודיעני מה שתשמעו מבית המלך לפי מה שתודיעוני אמלט

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במעלה הזיתים" - בהר הזיתים

"חפוי" - מכורך כדרך האבלים

"חפו" - (תרגום) כריכו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודוד הגיד" - ולדוד הגיד המגיד "סכל" - קלקל כמו (קוהלת י יד) הסכל ירבה דברים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בא עד הראש" - (תרגום) עד ריש טוריא "אשר ישתחוה שם לאלהים" - אשר היה רגיל להשתחות שם כשהיה בא לירושלים היה רואה משם את האהל שהארון בתוכו והיה משתחוה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבד אביך ואני מאז" - כמו ואני עבד אביך מאז ומקרא מסורס הוא

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבוא ירושלים" - נתן לבו שיבא לירושלים