רש"י על שמואל ב טו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחמשים איש וגו'" - כולם נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשכים אבשלום" - בכל בקר

"מאחד שבטי ישראל עבדך" - משבט פלוני

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והצדקתיו" - (תרגום) ואדינניה בקושטא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקץ ארבעים שנה" - ששאלו ישראל מלך משמואל נתגלגל דבר מרד והשפלה במלכות

"אלכה נא" - לחברון

"ואשלם את נדרי" - אמרו רבותינו (סוטה לד ב) להביא כבשים מחברון כי שם היו כבשים שמנים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרואים והולכים לתמם" - מפורש במסכת סוטה ירושלמית (א ח) שבקש מאביו שיכתוב לו שכל שני בני אדם שיבקש שילכו עמו ילכו והיה מראה אותו לשנים כאן ואחר כך לשנים אחרים וכן הרבה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית המרחק" - (תרגום) באתר דרחיק

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ידו" - אצלו הוא עומד והם עוברים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם המלך" - עם אבשלום

"כי נכרי אתה" - ואנחנו בורחים מאין צידה ומזון ומתוך שאתה נכרי לא תמצא מרחמים

"וגם גולה אתה למקומך" - וגם אם גולה אתה מעם המלך שאינך רוצה להיות עמו למקומך חזור לך כי לא טוב לכתך עמי שהרי תמול באת

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיום אניעך עמנו" - ואין לי מקום שאוכל להושיבך שם ולהמלט כי אני הולך אל אשר יקרני המקרה ללכת יום יום כשאשמע שהרודפים כאן אני בורח כאן וכן תרגם יונתן וגם גולה אתה למקומך ואף אם גלי את אזיל לך לאתרך

"חסד ואמת" - אני מחזיק בך טובת חסד ואמת שעשית עמדי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לך ועבור" - עם שאר העם אחר אשר אינך רוצה להפרד ממני

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל העם עוברים" - מן המלך והלאה לפי שהוא עומד קורא אותם עוברים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויציקו" - כמו ויציגו (תרגום) ואקימו ית ארונא העמידוהו לצד אחד והעם עוברים שהיה דוד רוצה לשאתו עמו

"ויעל אביתר עד תם וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ויציקו את ארון האלהים עד תום כל העם לעבור

"ויעל אביתר" - אותו היום נסתלק מן הכהונה ששאל באורים ותומים ולא נענה ונכנס צדוק תחתיו וכן שנינו בסדר עולם ובסדר יומא (עג ב)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרואה אתה" - אם רואה אתה שעצה נכונה היא שוב העיר וגו'

"שני בניכם אתכם" - בידם תוכלו להודיעני מה שתשמעו מבית המלך לפי מה שתודיעוני אמלט

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במעלה הזיתים" - בהר הזיתים

"חפוי" - מכורך כדרך האבלים

"חפו" - (תרגום) כריכו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודוד הגיד" - ולדוד הגיד המגיד

"סכל" - קלקל כמו (קוהלת י יד) הסכל ירבה דברים

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בא עד הראש" - (תרגום) עד ריש טוריא

"אשר ישתחוה שם לאלהים" - אשר היה רגיל להשתחות שם כשהיה בא לירושלים היה רואה משם את האהל שהארון בתוכו והיה משתחוה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבד אביך ואני מאז" - כמו ואני עבד אביך מאז ומקרא מסורס הוא

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבוא ירושלים" - נתן לבו שיבא לירושלים