רש"י על שמואל ב ז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' הניח לו" - אמר הרי נתקיים (דברים יב י) והניח לכם מכל אויביכם וגו' מה כתיב אחריו והיה המקום אשר יבחר וגו' מעתה עלינו לבנות בית הבחירה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי בלילה ההוא" - אמר רבי חנינא בר פפא אמר לו הקב"ה לנתן האדם הזה שאני משלחך אצלו מהיר הוא שמא ישכור פועלים ונמצאתי מפסידו מהר ואמור לו לא אתה תבנה הבית רבי סימון אומר האדם הזה שאני משלחך אצלו נדרן הוא כענין שנאמר (תהילים קלב ב ג) אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי שמא יאמר איני אוכל ואיני שותה עד שאעשה כך ונמצאתי מפסידו (ילקוט שמעוני רמז קמג)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באהל ובמשכן" - משכן שילה רש"י מסביר למה "משכן" אינו כלול במלה 'אוהל'; בגלל ש'משכן שילה' היה "בית של אבנים", ולא בדיוק 'אוהל' - לא היתה בו תקרה, אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הדבר דברתי" - לשון תמיה הוא לכך הוא נקוד ה"א חטף פת"ח והדל"ת רפי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן הנוה" - דיר הרועים כמו (צפניה ב ו) נות כרות רועים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשם הגדולים" - זהו שאומרים מגן דוד ואכריתה את כל איביך ולכך עלה על לבך לבנות הבית כמה שכתוב בתורה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמתי מקום" - עוד אני חפץ להשקיט שיהא שקט ושליו את עמי בימי בנך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולמן היום אשר צויתי" - מחובר על העליון ולא יוסיפו לענותו כאשר בראשונה קודם השופטים וכאשר עשו מימי השופטים עד כאן

"והניחותי לך" - יותר ויותר עד שתנוח מכל אויביך

"והגיד לך ה'" - היום על ידי כי בית יעשה לך להושיב בנך על כסאך ויתקיים לך בית המלכות והוא יבנה הבית

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשבט אנשים" - זה הדד ורזון בן אלידע "ונגעי בני אדם" - זה אשמדאי שדחהו ממלכותו והשדים בני אדם הראשון הם שכל מאה ושלשים שנה שפירש אדם מאשתו במות הבל היו הרוחות מתייחמות ויולדות הימנו (ילקוט שמעוני רמז קמו)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישב לפני ה'" - לפני הארון "עד הלם" - שהמלכתני

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אל בית עבדך" - להמליך את בני אחרי "וזאת תורת האדם" - בתמיה ראוי להתבשר כן לבשר ודם דבר אחר עשית לי כמו שעשית לאדם הראשון שהראית לו דורות העתידים לצאת ממנו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך" - מה אשאל עוד "אתה ידעת את עבדך" - נתת לי כל צרכי כמו (משלי יב י) יודע צדיק נפש בהמתו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעבור דברך" - להקים מה שאמרת לשמואל להמליכני

"וכלבך" - רצונך הוא ולא שאני כדאי

"להודיע את עבדך" - הבשורה שבשרתני

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר הלכו אלהים" - משה ואהרן שנאמר (שמות ז א) נתתיך אלהים לפרעה וכן תרגם יונתן דאזלו שלוחין מן קדם ה'

"לפדות לו לעם" - כך אמרו השלוחים לישראל הקב"ה שלחנו לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה

"ונוראות" - עשית לארצך לאחר שיצאו משם ומה הם הנוראות מפני עמך לגרש עמים ואלהיהם ומקרא זה חסר לגרש ובדברי הימים (א יז כא) פירשו לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים ואלהיו ואינו חסרון כי ממשמע שנאמר מפני עמך גוים אנו שומעין לשון טרודין וגירושין

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה הוא האלהים" - שליט ויש בידך יכולת לקיים