רש"י על שמואל ב ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוסף עוד דוד" - לאסוף "את כל בחור בישראל שלשים אלף" - לפי שנאספו עליו כשהמליכוהו בחברון וזו היתה אסיפה שניה לכך נאמר ויוסף עוד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבעלי יהודה" - היא קרית יערים כמו שנאמר (ביהושע טו ט) ותאר הגבול ועלה בעלה היא קרית יערים וכן בדברי הימים (יג ו) ויעל דוד וכל ישראל בעלתה היא קרית יערים ובעל לשון מישור

"ויקם וילך דוד וגו' מבעלי יהודה" - שנאספו שם להעלות משם את הארון וגו'

"אשר נקרא שם שם" - אשר נקרא לו לארון שם ומהו השם שהיה שם ה' צבאות עליו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל עגלה חדשה" - טעה בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו (במדבר ז ט) ולפי שאמר (תהלים קיט נד) זמירות היו לי חקיך בבית מגורי נענש לבא לידי כך ומת עוזא על ידו לפיכך כשהביאו מבית עובד הביאו בכתף שנאמר (בדברי הימים א טו יב יג) ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון וגו' כי למבראשונה לא אתם פרץ ה' אלהינו בנו כי לא דרשנוהו כמשפט

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עם ארון האלהים" - הרי זה מקרא קצר והם באים עם ארון האלהים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל עצי ברושים" - שמתקנים מהם כלי זמר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שמטו הבקר" - כי שמטוהו הבקר ונענעוהו וכן תרגם יונתן ארי מרגוהי תוריא כמו שמתרגם (דברים יט ה) ונדחה ידו בגרזן ותתמריג ידיה בפרזלא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על השל" - על השגגה שהיה לו לדרוש קל וחומר נושאיו נשא בירדן הוא עצמו לא כל שכן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עובד אדום" - לוי היה כמו שכתוב בדברי הימים (א טו יח) ומן השוערים היה (שם)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויברך ה' וגו'" - אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד שנאמר (דברי הימים-א כו ו ח) פעלתי השמיני ששים ושנים לעובד אדום

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכרכר" - מרקד "אפוד בד" - מעיל בוץ פורציינ"ט בלע"ז ויונתן תרגם כרדוט וכן תרגם יונתן מעילים דתמר אחות אבשלום (לקמן יג יח) כרדוטין

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשפר" - אחד מששה בפר (פסחים לו ב) "אשישה אחת" - גרבא דחמרא (שם)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד הרקים" - (תרגום) חד מן סריקיא (לשון תרגום יונתן)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקלותי עוד" - לפניו יותר מזאת שהקילותי בעצמי עתה "עמם אכבדה" - אינם מבזין אותי אלא חשוב אני בעיניהם על זאת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא היה לה ילד" - מאותו היום והלאה