רש"י על שמואל ב ג


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומשנהו כלאב" - ובמקום אחר הוא קורא אותו ומשנהו דנייאל ולמה נקרא שמו כלאב אמר רבי יצחק שהיו ליצני הדור אומרים מנבל היתה אביגיל מעוברת נהפך קלסתרו ונדמה לאביו ורבותינו אמרו (ברכות ד א) שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעגלה" - זו מיכל שהיתה חביבה עליו וכן הוא אומר (שופטים יד יח) לולא חרשתם בעגלתי והכתיב (לקמן ו כג) ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה עד יום מותה לא היה לה מאותו מעשה ואילך קודם אותו מעשה הוי לה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היה מתחזק" - בכל כח על בית שאול להעמיד מלכותו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הראש כלב אנכי אשר ליהודה" - כלום אני חשוב אפילו כראש שומר הכלבים אשר לדוד אך לפי הנקוד שהטעם תחת הראש וכלב אנכי מוקף במקף כך פירושו הראש וכי אחפוץ להיות ראש בביתך טוב לי להיות כלב והדיוט בבית דוד וכן תרגם יונתן "היום אעשה חסד" - מעתה נאה לי לעשות חסד עם בית שאול ועם כל אוהביו כאשר עשיתי עד הנה ולא המציתיך ביד דוד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחתיו לאמר" - (תרגום) מאתריה למימר מקיימנא במאן דעבד ארעא

"למי ארץ" - לשון שבועה במי שהארץ שלו דבר אחר תחתיו שמו הזכיר תחלה באגרת ואחר כך הזכיר שם דוד ולכך נענש כתב ממני אבנר שר צבא ישראל לדוד מלך ישראל שלום

"למי ארץ" - למי שהמלכות הגון לו אני שולח לו לאמר כרתה בריתך וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפני הביאך" - לפני ראותך פני הביאך את מיכל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעם איש" - תרגם יונתן מלות בעלה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוך ובכה" - על מצוה ההולכת ממנו שכל אותן השנים נעץ חרב בינו לבינה במטה ולא נכשל בה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודבר אבנר היה" - קודם לכן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר אל דוד" - על דוד ואינו זז ממשמעות אל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהגדוד" - פשטו בגדוד לשלול על האויב "מבור הסרה" - שם מקום ורבותינו אמרו (סנהדרין מט א) בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג על שלא החזיק דברי דוד בצפחת המים אשר לקח מראשותיו של שאול וגם על כנף המעיל של שאול אמר שמא אחד מן הסירים (קוצים) נאחז בו וקרעו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תוך השער" - לפני סנהדרין להשפט על דם עשהאל אחיו "בשלי" - בשגגה שלא הבין אבנר שבלבו להרגו וסרס המקרא ויטהו יואב בשלי אל תוך השער לדבר אתו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחולו" - ינוחו יחולו דמי אבנר על מקרא שלפניו הוא מוסב שאמר נקי אני וממלכתי מדמי אבנר יחולו דמיו על ראש יואב דמי הנזכרים במקרא שלפניו "ומחזיק בפלך" - נשען על מקלו מחמת חולי הרגלים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרגו לאבנר" - כמו את אבנר ודומה לו (ישעיהו לח יד) עשקה לי ערבני עשקה אותי וכן (במדבר יב יג) רפא נא לה רפא אותה וכמוהו (דברי הימים -ב יז ז) שלח לשריו לבן חיל לעובדיה וגו' ללמד בערי יהודה ופתרונו שלח את שריו את בן חיל

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכמות נבל" - הכמות רשע בחרב

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידיך לא אסורות" - היו ואיך נפל גבור כמותך לפני בני עולה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להברות" - לשון סעודה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנכי היום רך" - (תרגום) ואנא יומא דין הדיוט ומרבי למלכא