רש"י על שמואל א יג ט

"הגישו אלי העולה" - זר מותר להקריב בבמה