רש"י על שמואל א ו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במה נשלחנו" - באיזה ענין נשלחנו שלא יחרה אפו וישוב חרונו ממנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשם" - היכר דבר שאתם מודים שמעלתם בו

"אז תרפאו ונודע לכם" - שהוא עשה כי למה לא תסור ידו אז מכם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סרני פלשתים" - חמשה הם כמה שנאמר (ביהושע יג ג) העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלות" - מניקות

"אשר לא עלה עליהם עול" - כל זה לנסיון שאין אלו ראויות למשוך ועוד שגועות אחר בניהם ואם יהא כח בארון שיוליכו אותו מאליהם נדע שהוא עשה לנו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בארגז" - שקריניי"ו בלע"ז

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלו בבית" - לשון כלא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישרנה" - הרי תיבה זו אנדרוגינוס מלמד שאף הוולדות היו אומרים שירה רוני רוני השיטה התנופפי וכו' כדאיתא במסכת עבודה זרה (כד ב) ולפי פשוטו וישרנה לשון ישר דרך ישר היו הולכות

"הלך וגעו" - לשון צעקת בקר געייה

"בית שמש" - ישראל היו שם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישמחו לראות" - היו מסתכלין היאך הוא בא לבדו ומשמחתם נהגו בו קלות ראש שלא היו מסתכלין בו באימה ודרך כבוד

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפר הפרזי" - כפר שאין לו חומה

"אבל הגדולה" - היא האבן הגדולה האמורה למעלה שהלמ"ד באה במקום נו"ן וכן נשכה במקום לשכה בספר (נחמיה יג ז) ומפני שאירע להם אבלות בדבר קראה אבל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעים איש חמשים אלף איש" - תרגם יונתן וקטל בסבי עמא שבעין גברא ובקהלא חמשין אלפי גברא ורבותינו אמרו (סוטה לה ב) שבעים איש שכל אחד היה שקול כחמשים אלף או חמשים אלף איש שכל אחד שקול כשבעים סנהדרין