רש"י על שופטים יג


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יין ושכר" - (תרגום) חמר חדת ועתיק

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומורה" - תער על שם שמורה ומשליך את השער

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל תאכלי כל טמאה" - דברים האסורים לנזיר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לנער היולד" - העתיד להוולד

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחרי אשתו" - אחר עצתה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה יהיה משפט הנער ומעשהו" - (תרגום) מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד ליה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נעצרה נא אותך" - נאסוף אותך אל הבית

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יבא דבריך" - אם יבא לנו שליחות דבר מאתך משנדע ונכיר את שמך

"וכבדנוך" - ונעשה מה שתשלח לנו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא פלאי" - מכוסה תמיד הוא משתנה ואין ידוע למה משתנה היום (ספרי נשא מב)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכעת" - הזאת

"לא השמיענו כזאת" - לא היה משמיענו בשורה זו אם ראויים אנו למות

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפעמו" - לבא בקרבו לפעמים